SS21 40W 60W Hemmesi Gün köçesiniň integral gün şöhlesiniň çyrasy


 • Model SS21
 • LED watt 40W / 60W
 • Lýumeniň netijeliligi 140lm / W.
 • Gün paneli 50W / 80W
 • Batareýa LIFEPO4 12V, 26AH / 12V, 30AH
 • Material Alýumin zawod guýma + kompýuter gapagy
 • Tamamla Kümüş
 • Iş meýilnamasy Kümüş
 • Önümiň jikme-jigi

  Haryt bellikleri

  Has köp zat üçin Gün yşyklandyryş çözgüdine üns beriň10Syllar.

  Biz Gün şöhlesiniň iň gowy hyzmatdaşydyrys!

  AMBER Yşyklandyryş SS21

  BIRINJI SOLAR ÇYRYNDAKY ÇININIES DÜZGÜNI
  详情图1
  Aýratynlyklary

  65 P65 Suw geçirmeýän we alýuminiý korpus - Gün köçesiniň çyrasy IP65 suw geçirmeýän

  ♦ endokarky uçly çipler enjamlaşdyrylan we watt üçin 140lm çenli ýokary lýumenler bilen üpjün edilýär.Taslamanyň býudjetini kiçi bilen azaldyp bolar

  ♦ Gün paneli, gündizine gün zarýadyny üpjün etmek üçin ýokary netijelilik bolan 19.5% netijelilikli monokristally kremniý.

  ♦ Işleýiş temperaturasy: -20 ° C-50 ° C.

  Sun Gün köçe çyrasynyň obýekti UV goşundyly akril bilen ýasalýar, şonuň üçin sary bolmaz.

  Bir gün köçesiniň çyrasynda hemmeler üçin 3 ýyl kepillik

  BIR SOLAR köçe çyrasynda HEMMESI ÜÇIN GURBANÇYLYK

  Işleýän yşyklandyryş tertibi Uzakdan dolandyryjy üçin PIR datçigi
  Bir gije 10 sagatdan gowrak işläň
  Bularyň hemmesi bir gün köçe yşyk iş tertibinde iki sany ýagyşly güne esaslanýar
  Şeýle hem, ýöriteleşdirilen iş meýilnamasy üçin bize iberip bilersiňiz.(iş tertibi müşderiniň isleglerine görä sazlanyp bilner).
  详情图2
  1-nji re: im: Gün köçesiniň çyralary açyk daň atanda daň atanda awtomatiki usulda agşam açylýar we daň atanda öçýär
  2-nji re: im: Hereket datçigi: Gün köçesiniň çyrasy hereket ýüze çykarylanda 5 sekuntda 100% ýagtylyk re modeimine öwrüler, hereket tapylmasa 20% energiýa tygşytlaýyş re modeimine gaýdyp geler. .
  3-nji re: im: Gün energiýasy çyrasynyň iş wagty 2 sagat, 4 sagat we 6 sagat, soňra çyralar öçýär.
  详情图3

  BIR SOLAR köçe çyrasynda HEMMESINIOD ÖNÜMLERI

  详情图4 Gün paneli
  Has ýokary netijelilik bilen monokristally kremniý
  SMD3030 çipleri

  Phillips 140lm / w bilen çipleri alyp bardy

  Batareýa
  3000 tigirden köp bolan Lipepo4 batareýasy
  Hereket datçigi
  Çeýe we energiýa tygşytlamak
  Geçmek
  Hemmesini bir gün şöhlesinde ýakyň we öçüriň

   

  详情图11

  BIR SOLAR köçe çyrasynda HEMMESINIIST AISTRATYLMASY

   

   

   

   

  Synag hasabaty

  详情图5

  Paýlaýyş egrileri

  II görnüş

  III TERJIME
  详情图5 详情图6

  8M polýus 60W Integrirlenen Gün köçesiniň çyrasynyň simulýasiýasy

  详情图7
  详情图8
  详情图9

  BIR SOLAR ÇYRYNDAKY HEMMESI ÜÇIN Hytaý üçin aýratynlyk

  Surat 2 (2)
  Model SS21-30w
  Çipler Phillips
  Wattage 30W
  Lýumen çykyşy 3600LM
  Dolandyryş PIR dolandyryşy
  Gün paneli 40W
  Batareýanyň kuwwaty 12V, 22AH
  Batareýanyň ömri Lifepo4, 3000 tigir
  Ölçegi 80 * 30 * 5 sm
  Boý gurmak 5-6M
  MOQ 10 sany

  Ansat gurnama

  LED yşyk, gün paneli, litiý batareýa we gözegçilik ediji, hemmesi bir ykjam dizaýnda.
  Bu täze dizaýn bilen, gün köçesiniň çyrasy aňsat gurulýar, tälim berilmedik işçiler tarapyndan 5 minudyň içinde gurlup bilner

  Has gowy öndürijilik

  Gün köçesiniň bir çyrasyndaky bu 80W ýokary hilli LED lampa çyrasyndan, çydamly, ajaýyp görnüşden ýasalýar.
  Endokarky LED çipleri: Phillipsokary lýumen çykaryjy Phillips 3030 çiplerini ulanýar.Lýumeniň netijeliligi 140lm / W çenli bolup, bar bolan gün şöhlesiniň çyralary bilen deňeşdirilende 30% ýokarydyr.
  Gün paneli: Bularyň hemmesi gün köçesiniň çyrasynda monokristally siliony ulanýar, zarýad beriş netijeliligini üpjün edip biljek 19.5% ýokary netijelilik gün paneli.
  Anti-UV LENS: Daşary ýurtdan getirilýän garrylyga çydamly plastmassa bölejigi, ikinji derejeli ýagtylyk paýlanyşy üçin, ýalpyldawuk çäk 10% -den pes, hatda 0,7-den ýokary.Roadolda ýeňil nokat ýa-da sary tegelek ýok
  LIFEPO4 BATERIYA: Gün köçesiniň çyrasy 3000-den gowrak tigirli LifePo4 batareýasyny ulanýar.Batareýanyň kuwwaty 2 ýa-da 3 ýagyşly gün dowam edýär

  Akyl operasiýasy

  Gijeki datçik: Islendik adam geçip barýarka, çyra ýakylýar we adamlar gidenlerinde yşyk ýa-da öçýär.Gündiz öçer.
  EKO-DOSTLYK we ENERGI -A Tygşytlamak: Gündiz gün şöhlesiniň aşagynda zarýad bermek, Gün energiýasyny elektrik toguna geçirmek we saklamak we gijelerine yşyklandyrmak.Örän ajaýyp energiýa tygşytly.
  Yzygiderli zarýad bermek we zarýad bermek dolandyryş moduly ST we IR ýaly halkara markadan ýokary hilli komponentleri ulanýar, 50000 sagatdan gowrak iş möhletini üpjün edýär.Lityum batareýasy awtomatiki işjeňleşdirme we pes temperaturany goramak funksiýasy bilen enjamlaşdyrylandyr.Ösen MPPT tehnologiýasy bilen yzarlamagyň netijeliligi 99,8% -den pes däl, DC-DC alyş-çalyş hümmeti 98%.4 döwür wagt gözegçilik tertibi müşderileriň dürli talaplaryny kanagatlandyryp biler.Off line 2.4G programmirläp bolýan uzakdan dolandyrmak, aragatnaşyk aralygy 50m.Parametrler, iş tertibi we elektrik mukdary ykjam APP ýa-da kompýuter programma üpjünçiligi tarapyndan dolandyrylyp bilner.Gorag derejesi IP67.

  Gowy kepillik şertleri

  Önümçimiz bir meseläni başdan geçiren bolsa we 3 ýyl kepillik möhletinde önümi ýa-da ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşarys.

  BIR SOLAR ÇYRY ÇYKYNDAKY HEMMESI ÜÇIN Hytaý üçin paket

  详情图11

  BIR SOLAR köçe çyrasynda HEMMESI ÜÇIN ýüz tutmak

  详情图12

  Sargyt tertibi

  Order Process-1

  ÖNÜMLER

  Production Process3

  Sorag-jogap

  1. Synag üçin nusga barmy?
  Hawa, synagyňyz üçin nusga sargytlaryny kabul edýäris.

  2. MOQ näme?
  Pes MOQ, nusga 1pc we ilkinji synag buýrugy 8pc.

  3. Getirmegiň wagty näçe?
  Goýum möhleti, goýum tölegini alandan 20-25 gün soň.

  4. OEM hyzmatyny hödürleýärsiňizmi?
  Hawa, Amber iň çalt we iň täsirli ýol, OEM biznesine esaslanýan ähli müşderiler bilen hyzmatdaşlyk etmekdir diýip hasaplaýar.OEM garşylanýar.

  5. Öz reňk gutusymy çap etmek islesem näme?
  Reňkli gutynyň MOQ 1000pcs, şonuň üçin zty zakazyňyz 1000pc-den az bolsa, markaňyz bilen reňkli gutular ýasamak üçin goşmaça 350usd töleýäris.
  Theöne geljekde umumy sargytyňyz 1000pc-e ýeten bolsa, size 350usd gaýtaryp bereris.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Degişli önümler