Näme üçin oba ýerlerinde gün köçe çyralarynyň hemmesini oturtmaly?

Näme üçin oba ýerlerinde gün köçe çyralarynyň hemmesini oturtmaly?
Tebigy baýlyklaryň barha ýetmezçiligi bilen esasy energiýa maýa goýum çykdajylary ýokarlanýar we dürli howpsuzlyk we hapalanmak howplary hemme ýerde bolýar.Tükeniksiz, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa täze energiýa görnüşi bolan gün energiýasyna has uly ähmiýet berildi.Netijede,hemmesi bir gün köçe çyrasyndagün fotoelektrik ulgamlarynyň meşhurlygyndan soň ýüze çykýar.
Bir gün köçe çyralarynda hemmeleriň esasy artykmaçlyklary
1. Şäher ýerlerinde yşyklandyryş enjamlaryny çylşyrymly gurnamak.Çylşyrymly iş proseduralary gatnaşýar.Ilki bilen, kabelleri goýmak üçin kabel çukuryny gazmak, gizlenen turba salmak, turba sapaklary we arka gapagy ýaly köp sanly işler tamamlanmalydyr.Soňra gurnamak we işe girizmek uzak wagtlap amala aşyrylmalydyr.Islendik setirde haýsydyr bir mesele ýüze çykan halatynda uly meýdanda gaýtadan işlemeli.Mundan başga-da, ýer we çyzyk talaplary çylşyrymly we zähmet we kömekçi materiallar gaty gymmat.Ansat gurnamakhemmesi bir gün köçe çyrasynda.Hiç hili çylşyrymly setir goýulmaly däldir.Diňe poslamaýan polat nurbatlar bilen sement bazasy gurulmaly we berkidilmeli.
2. Şäher ýerlerinde yşyklandyryş enjamlarynyň ýokary elektrik çykdajylary.Uzak möhletli üznüksiz hyzmat etmek ýa-da çyzyklary we beýleki konfigurasiýalary çalyşmak tehniki hyzmatyň çykdajylaryny ýyl-ýyldan ýokarlandyrýar.Bir gün köçesiniň çyrasynda hemmeleriň mugt elektrik togy.Hemmesi bir gün köçesiniň çyrasyndabir gezeklik maýa goýumly we hiç hili tehniki hyzmat etmezden ýagtylygyň bir görnüşidir, şonuň üçin maýa goýum çykdajylary üç ýylyň içinde öwezini dolup biler we uzak möhletli peýdalar döredilip bilner.
3. Şäher ýerlerinde yşyklandyryş enjamlary howpsuzlyga howp salýar.Gurluşygyň hili, landşaft taslamalarynyň üýtgemegi, köne materiallar, elektrik üpjünçiliginiň kadasyzlygy, suw, elektrik we gaz turbageçirijileri birnäçe howp döredýär.Gün köçe çyralarynyň hemmesinde aşa pes woltly, howpsuz we ygtybarly işleýän, adamlar üçin howp ýok we ýaşyl we täzelenýän energiýany ulanýanlygy sebäpli howpsuzlyk howpy ýok.Wehemmesi bir gün köçe çyrasyndasaklaýjy batareýalary üýtgeýän tok däl-de, gün energiýasyny siňdirmek üçin ulanýar we pes woltly göni toky ýagtylyk energiýasyna geçirýär we bu gün köçe yşyklaryny iň ygtybarly elektrik üpjünçiligine öwürýär.
“Amber Lighting”, SS21 30W All In One Solar Led Street Light dizaýny we öndürmek üçin patentlenen batareýany dolandyrmak tehnologiýasyny ulanýar, litiý batareýasynyň ömrüni azyndan 6 ýyla ýetirýär we käbir modellerde hatda batareýa 8 ýyl işleýär.


Iş wagty: 29-2022-nji aprel