Gün peýzacape çyralary bilen gün bagy çyralarynyň arasynda näme tapawut bar?

Gün peýza. Çyralary we gün bagy çyralaryşäherde has köp ýaýran lampalar we çyralar, şol bir açyk gün şöhlesine degişlidir, ikisiniň hem gijeki gurşawy owadanlaşdyrmaga täsiri bar.Şeýlelik bilen, gün bagy çyralary bilen gün peýza. Çyralarynyň arasynda näme tapawut bar?
1. Ulanyş: Gün peýza. Çyralary, esasan, şäher ýollary, jemgyýetçilik ýollary, senagat seýilgähleri, seýilgähler, ýaşyl guşaklar, meýdançalar, pyýada köçeleri, howlular we gijeki yşyklandyryş we landşaft yşyklandyrylyşy, gün bezegi üçin bezegli bezegli landşaft roluna eýedir. bag çyralary işlemäge has köp üns berýär, howluda has köp goşundy, şäher ýollary, täjirçilik we ýaşaýyş jaýlary, seýilgähler, syýahatçylyk ýerleri, meýdançalar we beýleki yşyklandyryş we bezeg ýerleri.
2. Daş görnüşi: Mundan başga-da, gün peýza. Çyralarynyň dürli görnüşleri, üýtgeşik şekilleri, açyk reňkleri bar, gün bagy çyralary bolsa arassa lampalaryň we çyralaryň görünmegine we gijeki yşyklandyryş effektlerine has köp üns berýär.
3. Amal kynçylygy: gün peýza. Çyralary has bezeglidir, tebigy ýagdaýda olaryň dizaýny we prosesi has çylşyrymly, bag çyralary işlemäge has köp üns berýär, şonuň üçin dizaýn we önümçilik prosesi has ýönekeý bolmaly.
4. lightagtylyk çeşmesibag çyralaryörän sagdyn, zyýanly ýagtylygy öz içine almaýar, radiasiýa görünmeýär.Lightagtylyk çeşmesiniň reňki bolsa ýumşak, ýyly gurşaw döretmäge amatly.Çeper dizaýn bolsun ýa-da materiallar adaty köçe çyralaryndan çipden has gowudyr.Bag çyralary açyk howada oturdylýar, şonuň üçin köplenç ýyldyrym çakýar we bag çyralary çyranyň has ýokary ýyldyrym gorag faktorydyr.Icarymgeçirijiniň esasy filamenti titremeden gorkmaýar we hyzmat möhleti gaty uzyn bolar.
Umuman, gün peýza. Çyralary wegün bagytapawut kän däl, indi bu tapawut has kiçi.


Iş wagty: Apr-06-2022