Gün köçesiniň çyrasy näme

Gün köçesiniň çyrasykristal kremniy gün öýjükleriniň elektrik üpjünçiligini ulanmak, elektrik energiýasyny saklamak üçin möhürlenen batareýany (kolloid akkumulýator), yşyklandyryjy lampalary ýagtylyk çeşmesi hökmünde saklamak we akylly zarýad we zarýad beriş gözegçiligi tarapyndan dolandyrylýan adaty jemgyýetçilik güýjüniň çalşygydyr. energiýa tygşytlaýan köçe yşyklary.Gün köçeleriniň yşyklarykabel goýmak, elektrik togy bilen üpjün etmek, elektrik öndürmek gerek däl;gün köçe çyralary ýüregi we kynçylygy tygşytlaýar, köp iş güýji we güýji tygşytlap biler.Gün köçesiniň çyrasy DC elektrik üpjünçiligini, fotosensiw dolandyryşy kabul edýär;oňat durnuklylygyň, uzak ömrüň, ýokary ýagtylygyň netijeliligini, aňsat gurnama we tehniki hyzmatyň, ýokary howpsuzlyk öndürijiliginiň, energiýany tygşytlamagyň we daşky gurşawy goramagyň, ykdysady we amaly artykmaçlyklaryna eýedir.Şäheriň esasy we ikinji ýollarynda, etrapçalarda, zawodlarda, syýahatçylyk ýerlerinde, awtoulag duralgalarynda we beýleki ýerlerde giňden ulanylyp bilner.Ikinjiden, önüm komponentleriniň lampa polýusynyň gurluşy 1, polat polýuslar we ýaýlar, ýerüsti pürküji bejergisi, ogurlyga garşy nurbatlary ulanyp batareýa plastinkasynyň birikmesi.
Gün köçesiniň yşyk ulgamy, ýagyşly howada 8-15 günden gowrak wagtlap kadaly işlemegi kepillendirip biler!Ulgam düzümi (ýaýyň içine goşmak bilen), LED lampa kellesi, gün yşyklandyryjy, batareýa (batareýany saklaýan tanky goşmak bilen) we ýeňil polýus we beýleki böleklerden durýar.
Gün batareýasynyň bölekleri, adatça, monokristally kremnini ýa-da polikristally kremniniň gün modullaryny ulanýarlar;LED lampa kellesi, adatça, ýokary güýçli LED yşyk çeşmesini ulanýar;kontroller, adatça, ýagtylyk dolandyryşy, wagt gözegçiligi, artykmaç zarýad bermek we artykmaç zarýaddan goramak we ters birikmäni goramak bilen, ýagtylyk wagtynyň işleýşini, ýarym güýç funksiýasyny, akylly zarýad we zarýad funksiýasyny sazlamak üçin dört möwsümli has kämil kontrolleýjini ýagtylyk polýusyna ýerleşdirýär;batareýa adatça ýere ýerleşdirilýär ýa-da ýörite bolar Batareýa adatça ýeriň aşagyna ýerleşdiriler ýa-da klapan bilen dolandyrylýan gurşun-kislotaly batareýalary, kolloid batareýalary, demir we alýumin batareýalaryny ýa-da litiý batareýalaryny we ş.m. ulanyp bilýän ýörite batareýa saklaýjy tanky bolar. Gün lampalary we çyralar doly awtomatiki işleýär we çukur gazmagy we sim geçirmegi talap etmeýär, ýöne polýuslary öňünden jaýlanan böleklere (beton esasda) gurmaly.


Iş wagty: 17-2022-nji mart