Gün bagynyň ýagtylygynyň öndürijiligi

Gün bagynyň çyralaryelektrik energiýasyny öndürmek üçin esasan gün panellerine bil baglaň, batareýada elektrik toguny saklamak üçin gün gözegçisiniň üsti bilen, ýaz, tomus, güýz we gyş haýsydyr bir emeli gözegçilik ýagtylyk derejesine baglylykda awtomatiki usulda işledilip bilinmez. zarýad bermek, zarýad bermek, açyk we ýapyk doly akylly we awtomatiki dolandyryş.Gowy ýagtylyk şertlerinde gün panelleri fotoelektrik öwrüliş tizligi 16%, ömrüň 30 ýyla çenli ulanylmagy;ýagtylyk gözegçiligi + wagt gözegçiligi, suw geçirmeýän, sowuk integrasiýa dizaýnyny ulanyp, gün köçe yşyk gözegçiligi, şowsuzlyk derejesini ep-esli peseldýär;Gün bagy çyralaryny ulanýan ýagtylyk çeşmesi, ýörite LED ýagtylyk çeşmesi, ýokary ýagtylyk netijeliligi, galvanizli plastmassa pürküjiniň peýda bolmagy, poslama garşy, pos ýok, garramaga garşylyk, ýerüsti arassa, ýel derejesinden 9 derejeden ýokary.
Bagyň çyrasybezeg önümidir.Dizaýn stili ýönekeý we moda, ýa-da nusgawy we romantik, ýa-da asylly we baý, ýa-da nepis we owadan.Gurluşy ýönekeý we sahy.Nusgawy binagärlik we medeni häsiýetleri görkezip biler, ýöne meşhur we moda şäher stilini köp tarapdan görkezip biler.Döwrebap we nusgawy binagärlik gurşawynyň ikisiniň hem özüne laýyk sebäpleri bar.Klassiki, ýöne gadymy däl, agyr, ýöne janlylygyň ýoklugy, moda, ýöne ýüzmeýän, ýüzýän, ýöne durnuklylyk atmosferasyny ýitirmeýän, gaty bezegli we ulanylyş gymmaty.
Howly yşyk seriýaly yşyklandyryş, bagyň ajaýyp ýerlerinde, medeni we dynç alyş meýdançalarynda, pyýada köçelerinde, täjirçilik köçelerinde, ýaşaýyş jaýlarynda, ýoluň iki gapdalynda ulanylýan bezeg we yşyklandyryş çyra çeşmesiniň konfigurasiýa görnüşidir, bezeg yşyklandyryş önümidir.Polýus bedeniniň materiallary diwersifikasiýa edilýär, ýagtylyk çeşmesi çeýe we üýtgeýär, gözellik, yşyklandyryş we ýaşyllygyň organiki utgaşmasy we ýagtylygyň we kölegäniň, ýagtylygyň we sungatyň ajaýyp kristallaşmagy bolan gurluş görnüşi dürli-dürli.


Iş wagty: Apr-01-2022