Bir gün köçe çyrasynda öz kämilligiňizi nädip saýlamaly

Gün köçe çyralarynyň üznüksiz ösüşi we ösüşi bilen,hemmesi bir gün köçe çyralaryndabazarynda ýüze çykýar.Emma nämä garaşjagyňyzy bilmeseňiz, dogry köçe çyralaryny satyn almak gaty kyn bolup biler.Bir gün köçesiniň çyrasynda hemmesi hakda näme bilýärsiňiz?Onuň aýratynlyklaryny we artykmaçlyklaryny bilýärsiňizmi?Bu hakda az bilýän bolsaňyz, alada etmäň we geliň, iň oňat gün köçesiniň çyrasyny saýlanyňyzda has gowy karar bermäge kömek etjek bu hakda jikme-jik maglumatlara göz aýlalyň.

Iş prinsipi

Işleýiş ýörelgesi, esasan, gün çyralary bilen birmeňzeş bolsa-da, bir-birden gün köçe çyrasynyň özboluşly aýratynlyklary bar.Highokary öndürijilikli gün panellerinden, uzak ömürli litiý batareýalaryndan, ýokary yşyklandyryjy netijelilik bilen import edilen yşyk-diodly lampalardan, akylly dolandyryjylardan we PIR adam datçigi modulyndan, şeýle hem ogurlyga garşy berkitmelerden ybarat.

Üstünlikleri

1. Iň uly artykmaçlygyhemmesi bir gün köçe çyrasyndaköp gurnama gurluşygy we ulanyşa çykdajylaryny, şeýle hem önümi daşamak üçin çykdajylary tygşytlap bilýär.Adatça gün şöhleleriniň diňe 1/5 bölegi, daşary ýurtlara eksport edilse, bölünen görnüşli gün köçeleriniň diňe 1/10 bölegi bolýar.
2. Ilkinji litiý batareýasyny dolandyrmak tehnologiýasy sebäpli hyzmat ediş möhleti 8 ýyl.Adaty batareýalary iki ýyldan bir gezek çalyşmaly adaty gün çyralaryndan tapawutlylykda, satuwdan soňky hyzmat we gün köçe çyralarynyň böleklerini çalyşmak çykdajylary ep-esli azaldar, sebäbi batareýany çalyşmaly däl ýa-da 8-de tehniki hyzmat etmeli däl ýyllar.8 ýyldan soň batareýany çalyşmaly bolanda-da, özboluşly önüm gurluşy dizaýny ulanyjylara batareýany birnäçe minutda çalyşmaga mümkinçilik berýär, bu bolsa inersenerleriň tehniki goldawyny ýa-da görkezmesini talap etmeýär.

Model saýlamak

1. Gurmak beýikligi 5-6M bolanda, AST3616, AST3612 we AST2510 bir gün köçe çyralarynda köplenç güýji 16W, 12W we 10W bolan köplenç saýlanýar.Brightagtylygy ýokary güýçli kuwwata eýe, şonuň üçin oba ýerlerinde, töwereklerde, seýilgählerde ýa-da ini 8-12M bolan pyýada ýollar üçin örän amatlydyr.
2. Gurmak beýikligi 4-5M bolanda, AST2510, AST1808 we AST2505 iň gowusy, güýji degişlilikde 10W, 8W we 5W.Kiçi we orta güýç we ýokary çykdajyly öndürijilik bilen häsiýetlendirilip, oba ýerlerinde ýollary we zolaklary yşyklandyrmak, oba ýerlerinde, töwereklerde, seýilgählerde ýa-da giňligi 6-10M bolan ýollarda amatly.
Bir gün köçe çyrasynyň hemmesini saýlamak aňsat däl we öwrülişiň netijeliligi we tizligi, temperaturanyň bilelikde işlemegi, PID garşylygy, berkligi we ululygy we ş.m. ýaly ýokarda görkezilen taraplardan başga käbir faktorlar bar. bu barada esasy düşünje, has gowy satyn almak kararlaryny alyp bilersiňiz!


Iş wagty: Maý-11-2022