Gün köçeleriniň yşyklarynyň artykmaçlyklary

Gün köçeleriniň yşyklarynyň artykmaçlyklary
Köçeleri yşyklandyrmak üçin gün energiýasynyň ulanylmagy günsaýyn meşhur bolýar.Näme üçin gün köçeleriniň çyralary çalt ösüp bilýär?Adaty köçe çyralary bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary näme?
Gün panelleri bilen işleýär,gün köçeleriniň yşyklarygijelerine ýagtylyk çeşmeleri göterilýär we ýeterlik gün şöhlesi bilen islendik ýerde gurup bolýar.Ekologiýa taýdan arassa bolmak bilen, daşky gurşawy hiç wagt hapalamaýar.Batareýanyň bölekleri güýçli ýele garşylygy üpjün edip, polýusyň özünde jemlenendir.Akylly zarýad bermek we zarýad bermek we mikrokompýuteriň ýeňil we wagt dolandyryş tehnologiýalary kabul edilýär.Efficiencyokary öndürijilikli yşyklandyryş çeşmesi bilen döredilen gün köçe çyralary ýokary ýagtylyk, aňsat gurnama, durnukly we ygtybarly işlemek, kabel gurulmazdan, adaty energiýa sarp edilmezlik we azyndan 50,000 sagat ömri bilen häsiýetlendirilýär.

Gün energiýasyny ulanmagyň artykmaçlyklary
1. Gün energiýasy, dowamly we düýbünden tükeniksiz täzelenýän energiýa çeşmesidir.Earther tarapyndan alnan gün energiýasy dünýädäki energiýa isleginiň 10 000 essesini kanagatlandyryp biler.Dünýä çölleriniň 4% -ine gün fotoelektrik ulgamlaryny oturtmak arkaly global elektrik isleglerini kanagatlandyryp bileris.Gün energiýasy ygtybarly we ygtybarly, sebäbi energiýa krizisine ýa-da ýangyç bazaryndaky durnuksyzlyga sezewar bolmaýar.
2. Gün energiýasy hemme ýerde diýen ýaly elýeterlidir, şonuň üçin uzak aralyga geçiriji liniýalaryň ýitmeginiň öňüni alyp, ony uzak aralyklara geçirmek zerurlygy ýok.
3. Gün energiýasy az ýangyç ulanmaýandygy sebäpli az çykdajy edýär.
4. Gün energiýasyny öndürmekde hiç hili hereketli bölek ýok, bu zyýany azaldýar we ýönekeý tehniki hyzmaty amala aşyrýar, esasanam gözegçilik edilmeýän iş üçin amatly.
5. Iň oňat arassa energiýanyň bir görnüşi hökmünde gün energiýasy öndürmek galyndylary, howanyň hapalanmagyny, sesini ýa-da beýleki köpçülikleýin howplary öndürmeýär we daşky gurşawa ýaramaz täsir etmeýär.
Resourceseriň baýlyklary barha azalýar we şeýlelik bilen esasy energiýa maýa goýum çykdajylaryny kem-kemden goşýar.Howpsuzlyk we hapalanmak töwekgelçiligini çözmek üçin gün energiýasyna, howpsuz we daşky gurşawa täze energiýa ähmiýet berýäris.Bu aralykda, gün fotoelektrik tehnologiýasynyň ösmegi we ösmegi, köçe yşyklandyryşynda gün energiýasynyň yzygiderli ýetişmegine getirýär.

Aýratynlyklarygün köçeleriniň yşyklary
1. Energiýany tygşytlaýjy: Fotowoltaik gün energiýasy gün şöhlesini elektrik toguna öwürmek arkaly alynýar we tükeniksiz.
2. Daşky gurşawy goramak: Hiç hili hapalanma, ses, radiasiýa öndürmeýär.
3. Howpsuzlyk: Elektrik togunyň urmagy, ýangyn we beýleki hadysalar hiç haçan ýüze çykmaýar.
4. Amatly: Gurmak üçin hiç hili çyzyk ýa-da gazuw talap etmeýän ýönekeý usulda gurup bolýar.Adamlar mundan beýläk elektrik togunyň kesilmegi ýa-da elektrik togunyň çäklendirilmegi barada alada etmeýärler.
5. Uzak hyzmat ediş möhleti: technologyokary tehnologiýa mazmuny bilen, akylly dizaýn edilen we ygtybarly hile eýe bolan halkara marka dolandyryş ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.


Iş wagty: 28-2022-nji aprel