news_banner

Habarlar

 • How to choose your perfect all in one solar street light
  Iş wagty: Maý-11-2022

  Gün köçe çyralarynyň yzygiderli ösmegi we ösüşi bilen bir gün köçe çyralarynyň hemmesi bazara çykýar.Emma nämä garaşjagyňyzy bilmeseňiz, dogry köçe çyralaryny satyn almak gaty kyn bolup biler.Bir gün köçesiniň çyrasynda hemmesi hakda näme bilýärsiňiz?Onuň aýratynlyklaryny we artykmaçlyklaryny bilýärsiňizmi?Bu hakda az bilýän bolsaňyz, alada etmäň we geliň, saýlanyňyzda has gowy karar bermäge kömek etjek jikme-jik maglumatlara göz aýlalyň ...Koprak oka»

 • Why should all in one solar street lights be installed in rural areas?
  Iş wagty: 29-2022-nji aprel

  Näme üçin oba ýerlerinde gün köçe çyralarynyň hemmesini oturtmaly?Tebigy baýlyklaryň barha ýetmezçiligi bilen esasy energiýa maýa goýum çykdajylary ýokarlanýar we dürli howpsuzlyk we hapalanmak howplary hemme ýerde bolýar.Tükeniksiz, howpsuz we ekologiýa taýdan arassa täze energiýa görnüşi bolan gün energiýasyna has uly ähmiýet berildi.Netijede, gün fotowoltaik ulgamlarynyň meşhurlygyndan soň, bir gün köçe çyrasynyň hemmesi ýüze çykýar.Bir gün köçesinde hemmeleriň esasy artykmaçlyklary ...Koprak oka»

 • Advantages of solar street lights
  Iş wagty: 28-2022-nji aprel

  Gün köçeleriniň yşyklarynyň artykmaçlyklary Köçeleri yşyklandyrmak üçin gün energiýasynyň ulanylmagy günsaýyn meşhur bolýar.Näme üçin gün köçeleriniň çyralary çalt ösüp bilýär?Adaty köçe çyralary bilen deňeşdirilende artykmaçlyklary näme?Gün panelleri bilen işleýän gün köçeleriniň yşyklary gijelerine ýagtylyk çeşmelerini köpeldýär we ýeterlik gün şöhlesi bilen islendik ýerde gurup bolýar.Ekologiýa taýdan arassa bolmak bilen, daşky gurşawy hiç wagt hapalamaýar.Batareýanyň bölekleri polýusyň özünde jemlenendir ...Koprak oka»

 • What is the difference between solar landscape lights and solar garden lights?
  Iş wagty: Apr-06-2022

  Gün peýza. Çyralary we gün bagy çyralary şäherde has köp ýaýran lampalar we çyralar, şol bir açyk gün yşyklandyryşyna degişlidir, ikisiniň hem gijeki gurşawy owadanlaşdyrmaga täsiri bar.Şeýlelik bilen, gün bagy çyralary bilen gün peýza. Çyralarynyň arasynda näme tapawut bar?1. Ulanylyşy: Gün peýza. Çyralary, esasan, şäher ýollary, jemgyýetçilik ýollary, senagat seýilgähleri, seýilgähler, ýaşyl guşaklar, meýdançalar, pyýada köçeleri, bezegli bezegli landşaft roluna eýedir.Koprak oka»

 • Performance of solar garden light
  Iş wagty: Apr-01-2022

  Gün bagynyň çyralary, elektrik energiýasyny öndürmek üçin gün panellerine bil baglaýarlar, batareýada elektrik saklamak üçin gün gözegçisiniň üsti bilen, ýaz, tomus, güýz we gyş haýsy hem bolsa bir ýagtylyk derejesine baglylykda awtomatiki usulda işledilip bilinmez. öçürilen, ähli zarýad beriş, zarýad bermek, açyk we ýapyk doly akylly we awtomatiki dolandyryş.Gowy ýagtylyk şertlerinde gün panelleri fotoelektrik öwrüliş tizligi 16%, biz ...Koprak oka»

 • What is solar street light
  Iş wagty: 17-2022-nji mart

  Gün köçesiniň çyrasy, kristal kremniniň gün öýjükleriniň elektrik üpjünçiligini ulanmak, elektrik energiýasyny saklamak üçin möhürlenen batareýa (kolloid batareýa), ýagtylyk çeşmesi hökmünde LED lampalar we akylly zarýad we zarýad gözegçiligi tarapyndan dolandyrylýan kristal kremniý gün energiýasy bilen üpjün etmekdir. adaty köpçülikleýin elektrik energiýasyny tygşytlaýan köçe çyralary.Gün köçeleriniň çyralary kabel goýmak, elektrik togy bilen üpjün etmek zerurlygy ýok, elektrik öndürmeýär;gün köçeleriniň çyralary tygşytlaýar ...Koprak oka»

 • Solar street light installation – hands on how to install
  Iş wagty: 11-nji mart-22-nji mart

  Häzirki wagtda köp adamlar gün köçe çyralaryny satyn alýarlar, özlerini gurmakdan gorkýarlar, köp adam hünärmenlerden soramak ýa-da öndürijilerden bilesigelijilik we syr bilen doly gün köçeleriniň çyralaryny oturtmak üçin tehniki serişdeleri soramak üçin pul harçlaýarlar, hemmeler okamazdan soň pul harçlamaly, gün köçe çyralaryny hem gurup bilersiňiz.Ilki pre öňünden gurlan bölekleri ýygnaň 1. 4 sany hozy 4 sany öňünden gömülen polata 6 sm töweregi aýlaň.Koprak oka»

 • Solar street light judging criteria
  Iş wagty: Fewral-24-2022

  Soňky ýyllarda ýurduň daşky gurşawy goramak pudagyna güýçli goldaw bermegi bilen, gün köçeleriniň ýagtylygy senagaty bazarda gün şöhlesiniň günbatarly önümleriniň köpelmegi bilen birlikde has çalt we çalt ösýär, ýöne şunuň ýaly köp meseleler ýüze çykýar. deň däl yşyklandyryş, esassyz ýagtylyk paýlanyşy we ş.m. Aslynda, gowy gün köçe çyrasynyň hem öz kriteriýalary bar ...Koprak oka»

 • How to extend the use of solar street lights in cloudy and rainy days
  Iş wagty: Fewral-16-2022

  Gün köçeleriniň yşyklarynyň gün energiýasynyň öwrülmegine bil baglaýandyklaryny we gün köçeleriniň yşyklarynyň ýagtylmagyny üpjün etmek üçin batareýada saklanýandygyny bilýäris, şonda alada bolar, ýagyşly howada gün köçeleriniň yşyklary yşyklandyryş wagtyna täsir eder köçe çyralary?Mysal üçin, bulutly we ýagyşly günlerde gün köçeleriniň çyralaryny ulanmagy nädip giňeltmeli?Bu gün “Amber Lighting” bu meseläni ara alyp maslahatlaşmak üçin sizi birleşdirer.Uzynrak duşuşmak üçin gün köçe çyralary ...Koprak oka»

 • Solar street lights to how to protect against lightning strikes
  Iş wagty: Fewral-09-2022

  Tomus ýygy-ýygydan ýyldyrym çakýan möwsümdir, açyk gün köçe çyralary üçin, beýikligi we ş.m. sebäpli ýyldyrym goragyny gurmak zerurdyr. Elektrik ýyldyrymyna hüjüm etmek aňsat, gün köçeleriniň yşyklary esasan dört görnüşde bolýar. : aşa woltly wyklýuçatel, ýyldyrym, geçiriji ýyldyrym, göni ýyldyrym bolmaly.Şeýdip, ýyldyrym çakmagynyň öňüni almak üçin gün köçe çyralary?Bu mesele üçin, her kim üçin indiki amber yşyklandyryşy ...Koprak oka»

 • Introduction of solar garden lights
  Poçta wagty: -20anwar-18-2022

  Gün bagy çyralary gün radiasiýasynyň energiýasyny energiýa çeşmesi hökmünde ulanýar, gün panelleri gündiz batareýany zarýadlamak üçin ulanylýar we batareýa çylşyrymly we gymmat turba geçirijisiz we lampalaryň ýerleşdirilmezden gije bagyň ýagtylyk çeşmesini güýçlendirmek üçin ulanylýar. isleg boýunça sazlanyp bilner, howpsuz, energiýa tygşytlaýjy we hapalanmaz.70W akkor ýagtylyga deň bolan güýç ulanyp, gün bagynyň yşyklandyrylyşy CCFL organiki däl lampa, çyra sütüniniň beýikligi 3m, çyranyň ömri ...Koprak oka»

 • What are the differences between solar garden lights for different places
  Poçta wagty: -20anwar-11-2022

  Dürli ýerlerde gün bagy çyralarynyň tapawudy näme?Soraglaryňyza jogap bermek üçin gün köçe çyra öndürijileri.Kiçijik jemgyýetlerde gün bagy çyralarynyň aýratynlyklary we stili: ilki bilen belli bir ýagtylandyryş effektini gazanmak, agşam jemgyýetiň ýaşaýjylaryna elýeterliligi ýeňilleşdirmek.Ikinjiden, tutuş jemgyýetiň stiline laýyk gelýän ähli emlägiň stiline laýyk gelmek, birek-biregi şöhlelendirmek täsirini oýnamak;th ...Koprak oka»

1234Indiki>>> Sahypa 1/4