IKI Gün köçesiniň çyrasy-SS20

MODEL Ady: SS20
LED watt: 30W
Batareýanyň kuwwaty: 12.8V 21AH Lifepo4 Lityum batareýasy
Gün paneli: 18V, 60W
Zarýad beriş wagty: 7 sagat
Iş wagty: 18s (100% güýç), 42h (energiýa tygşytlaýjy) re .im
Dolandyryş tertibi: Lightagtylyk dolandyryşy, PIR dolandyryşy

SF23


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Has köp zat üçin yşyklandyryş önümçiligine we yşyklandyryş çözgüdine üns beriň10Syllar.

Biz siziň iň gowy yşyklandyryş hyzmatdaşymyz!

ÖNÜMLERINIET MAGLUMATLARY

LED köçe çyrasy batareýa we dolandyryjy bilen birleşdirildi

SS20-1
Modulyň görnüşi Polikristally / Mono kristal
Aralyk güýji 60W
PowerTolerance ± 3%
Gün öýjügi Polikristally ýa-da Monokristally
Öýjükleriň netijeliligi 17.3% ~ 19.1%
Modul ýetmezçiligi 15.5% ~ 16,8%
Işleýiş temperaturasy -40 ℃ ~ 85 ℃
Gün paneli birleşdirijisi MC4 (islege görä)
Nominal iş temperaturasy 45 ± 5 ℃

Gün paneli

SS20-3
Modulyň görnüşi Polikristally / Mono kristal
Aralyk güýji 60W
Güýç çydamlylygy ± 3%
Gün öýjügi Polikristally ýa-da Monokristally
Öýjükleriň netijeliligi 17.3% ~ 19.1%
Modulyň netijeliligi 15.5% ~ 16,8%
Işleýiş temperaturasy -40 ℃ ~ 85 ℃
Gün paneli birleşdirijisi MC4 (islege görä)
Nominal iş temperaturasy 45 ± 5 ℃
Ömürboýy 10 ýyldan gowrak

Yşyklandyryş polýuslary

SS20-1-4
Material Q235 Polat
Görnüşi Sekizburçly ýa-da konusly
Boý 3 ~ 12M
Galvanizasiýa etmek Gyzgyn batyrma galvanizli (ortaça 100 mikron)
Poroşok örtük Custöriteleşdirilen poroşok örtüginiň reňki
Windeliň garşylygy 160 km / sag tizlikli ýel tizligi üçin niýetlenendir
Ömri > 20 ýyl

Gämi Bolt

SS20-1-5
Material Q235 Polat
Boltlar we hoz materiallary Poslamaýan polat
Galvanizasiýa etmek Sowuk galvanizli proses (islege görä)
Aýratynlyklary Aýrylýan görnüş, tygşytlamaga kömek edýär
göwrümi we iberiş bahasy

Aýratynlyklary
Energiýany tygşytlamak:Gün panelinden arassa energiýa güýjüni ulanmak bilen, elektrik energiýasynyň ulanylyşyny azaltmak.
Hereket datçigi: Gün köçe çyrasy awtoulaglary ýa-da hereket edýän adamlary kesgitläp bilýän we diňe zerur bolanda ýagtylygy üpjün edip bilýän hereket datçigine eýe.
Ykjam litiý batareýasy:Lightagtylyk, LifePO4 batareýasyny ulanýar, 3000 tigirden gowrak ulanyp boljak ýokary hilli öýjükler.
Öz-özüňi arassalamak:Alýumin armatura öz-özüni arassalamak üçin örän oňat.Tozany ýagyş bilen aňsatlyk bilen ýuwup bolýar.Smoothumşak ýer bolsa gary we suwy ýygnamagy gaty kynlaşdyrar.Bu gurluş, daşky gurşaw üçin gaty amatly.
Köpugurly gurnama opsiýasy: Spigoty dikligine ýa-da keseligine gurnamak üçin ýagtylyk polýusyna gabat getirmek üçin sazlap bolýar.Lightagtylygyň paýlanyşynyň gowy bolmagyny üpjün etmek üçin ýagtylygyň burçlaryna hem düzediş girizilip bilner.
Ajaýyp ýylylyk paýlanyşy:Toplumlaýyn alýuminiý guýma jaýy, ýylylygy çykarmak üçin örän oňat.
Ygtybarly we çydamly:Gurluş ýokary güýçli alýuminiý jaýdan ýasaldy.Gashli gazetler UV çydamly we silikondyr.Polikarbonat linzasy ýokary ýagtylyk geçirijisidir, 92% -den gowrak.IP65, suwa çydamly we tozana çydamly.IK 10 uly şemallar üçin ýeterlik derejede güýçli we birnäçe ýyllap ulanylyp bilner.
Giňişleýin ýüz tutma: Gün şöhlesini bag seýilgähleri, awtoulag duralgalary, ýollar, ýollar, meýdançalar ýaly köp ýerlerde ulanyp bolýar.Şeýle hem ýangyç bekedi, öri meýdanlary ýa-da ekin meýdanlary ýaly söwda giňişliginde ulanylyp bilner.Şeýle hem top seýilgähleri, tennis kortlary we ş.m.
Giňeldilen optiki paýlamalar:TYPEII-M-den TYPEIII-M-e çenli dürli zerurlyklary kanagatlandyrmak üçin dürli linzalarymyz bar.Dürli IES dürli ýollar üçin amatly

Sargyt tertibi

Order Process-1

ÖNÜMLER

Production Process3

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Degişli önümler