Biz hakda

Amber Mission

"Gün şöhlesine üns beriň

Yşyklandyryş taslamalaryňyza Gün energiýasyny getiriň "

Factory1

Biz kim

“Amber Lighting” 2012-nji ýylda döredilen ýokary tehnologiýaly kompaniýadyr. Biziň kiçigöwünlilik bilen döredilen günümizden başlap, dünýädäki müşderilerimize hemişe “ökde we ygtybarly” yşyklandyryş çözgütleri we önümleri hödürlenýär.

Biz näme edýäris

Soňky 8 ýylda biz ýasaýarys gün şöhlesi, gün bagy çyrasy, gün şöhlesi, gün şöhlesi, gün şöhlesi we ekt.

Durmuşymyza täze islegler we tehnologiýalar girip başlansoň, häzirki wagtda RGB reňkini üýtgedip boljak gün çyralary, wifi dolandyrylýan gün çyralary ýaly täze funksiýalar bilen akylly yşyklandyryş üpjün edýäris.

Şeýle hem, ýöriteleşdirilen önümler öndürýäris.Suratlary we ölçegleri bize ibermek bilen dizaýny ýasap, galyby açyp we önüm öndürip bileris.

Biz kim üçin işleýäris

Bilelikdäki hyzmatdaşlygymyz bilen adatdan daşary tejribä eýe boljakdygyňyza ynanýarys.Bütin dünýäde habarlara we soraglara garaşýarys.

Marka eýeleri

Lomaý satyjylar

Distribýutorlar

Söwda kompaniýalary

Taslama potratçylary

Nädip ösýäris

Biz siziň üçin işleýäris we siziň bilen ösýäris.

2012-nji ýyl

Ambers gaznasy

Amber, professional tehniki topary bilen kiçi zawod hökmünde işe başlady.

2013

Assambleýanyň liniýasyny giňeltmek

Iki ýyldan soň SMT maşynlary we 3 gurnama liniýasy bilen enjamlaşdyrdyk.Toparlarymyza goşulmak üçin has köp hünärmenimiz bardy we geçen ýyl bilen deňeşdirilende iki esse köp satdyk.

2017

Laboratoriýa döretmek

Customöriteleşdirilen yşyklandyryş enjamlaryna gaty zerurlyk bilen synag üçin beýleki laboratoriýalara gitmegiň ýerine öz laboratoriýalarymyzy goýduk.

2019

Täze yşyklandyryş meýdançasynyň ösüşi

Akylly yşyklandyryş çözgütlerini almak üçin täze gözegçilik ediji bilen işleýäris, RGB çyralaryny, wifi dolandyrylýan yşyklary, datçikler bilen gün çyralaryny dizaýn edýäris.