• banner2(8)

AMBERDE GEL!! N!

Gün yşyklandyryjy hyzmatdaşyňyz bolmak isleýäris
hemmesini gormek

AMBER Yşyklandyryş

AMBER LIGHTING-4

“Amber Lighting”, Hytaýyň Jiangsu Porwince şäheriniň Çanjou şäherinde 2012-nji ýylda döredilen ýokary tehnologiýaly kompaniýa.Özümizi kiçigöwünli guranymyzdan bäri, dünýädäki müşderilerimize hemişe “ökde we ygtybarly” gün yşyklandyryş çözgütleri we gün çyralary bermekden ybarat.

Gün köçe çyralary, gün bagy çyralary, gün çyralary, gün çyralary, gün çyralary we ş.m. ýasaýarys.

Täze talaplar we tehnologiýa durmuşymyza gelmegi bilen, indi akylly yşyklandyryşy RGB gün çyralary, wifi dolandyrylýan gün çyralary ýaly täze funksiýalar bilen üpjün edýäris.

hemmesini gormek
 • ABŞ Entoni D Pauers
  "Örän oňat hilli. Amber diňe bir yşyklandyryş bilen çäklenmän, tutuş yşyklandyryş çözgüdini hem hödürleýär. Wifi RGB çyralarynyň ideýalary diýseň ajaýyp, köp täze işimizi giňeltmäge kömek edýär!"
 • UK Stiwen Pagor
  “Amber Lighting ajaýyp hyzmaty bolan ajaýyp kompaniýa!Libby satuwy hakykatdanam peýdaly we örän ussat.Elbetde, Amberden satyn alarys "-diýdi.
 • Saud Arabystany Muhammet Naser
  Amber taslamany ýeňmäge kömek etdi!Bu taslamanyň netijesinden we Amberiň önüminiň hilinden diýseň hoşal.Amber bilen iş alyp barmak diýseň ýakymly, wekil bize gaty rahat we sabyrly boldy.
 • How to choose your perfect all in one solar street light
  Hemmesini bir solda nädip saýlamaly ...
  Gün köçeleriniň yşyklarynyň yzygiderli ösmegi we ösüşi bilen, bir gün şöhlesinde ...
  Koprak oka
 • Why should all in one solar street lights be installed in rural areas?
  Näme üçin hemmesi bir gün köçe çyralarynda bolmaly ...
  Näme üçin oba ýerlerinde gün köçe çyralarynyň hemmesini oturtmaly?Gitdigiçe ýetmezçilik edýän tebigy çeşme bilen ...
  Koprak oka
 • Advantages of solar street lights
  Gün köçeleriniň yşyklarynyň artykmaçlyklary
  Gün köçeleriniň yşyklarynyň artykmaçlyklary Köçeleri yşyklandyrmak üçin gün energiýasynyň ulanylmagy gettin ...
  Koprak oka
 • What is the difference between solar landscape lights and solar garden lights?
  Gün topragynyň arasynda näme tapawut bar ...
  Gün peýza. Çyralary we gün bagy çyralary has köp ýaýran lampalar we çyralar ...
  Koprak oka
 • Performance of solar garden light
  Gün bagynyň ýagtylygynyň öndürijiligi
  Gün bagynyň çyralary, elektrik energiýasy öndürmek üçin esasan gün panellerine bil baglaýar ...
  Koprak oka
 • What is solar street light
  Gün köçesiniň çyrasy näme
  Gün köçesiniň yşygy, kristal kremniniň gün öýjükleriniň elektrik üpjünçiligini, tehniki hyzmaty ...
  Koprak oka